کارگاههای سیستماتیک

توجه 

شرکت کنندگان برای دریافت گواهینامه کارگاه ها مسلتزم به حضور در همه کارگاه ها می باشند.

در صورت انصراف وجه دریافتی قابل بازگشت نخواهد بود


درباره کارگاه

محتوای مرتبط