هفدهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور- کاشان

هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 

از میان مقالات ارسالی به دفتر دبیرخانه کنگره 5 مقاله پذیرفته شد که به شرح زیر می باشد:

خانم نبیله اریش : بررسی سبک  یادگیری باخودکارآمدی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال95  (پوستر)

خانم اسماشه بخش: تاثیربرنامه  آموزش خودمراقبتی مبتنی برالگوی اورم براضطراب و استرس بیماران مبتلایه اسکروزمتعددتاثیربرنامه خودمراقبتی براضطراب و استرس بیماران  (پوستر)

خانم فاطمه تاجی:  بررسی علل اشتباهات دارویی وراهکارهای پیشگیری ازآنها ازدیدگاه پرستاران ودانشجویان پرستاری  (پوستر)

خانم الهام میری: تاثیرمراقبتهای حمایتی پرستاران براضطراب آشکاربیماران دریافت کننده ECT  (پوستر)

خانم زهراقدیری:  بررسی فراوانی عوامل موثردراقدام برانجام پاپ اسمیرعلل عدم انجام آن درزنان مراجعه کننده به درمانگاه امام جوادشهرزاهدان درسالهای  90تا94  (پوستر)کنگره ها

محتوای مرتبط