کنگره سلامت کودکان شهر زاهدان

 منبع :

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1393/12/16   ( آخرين ويرايش : 1394/12/10 )

 

بسمه تعالي

ميزان آگاهي و مراجعه به مراكز تشخيص قبل از تولد تالاسمي زاهدان

ماهان ميرمرتضوي1-الهام میری1-مریم فریدونی1-ندااربابی1-فاطمه تاجی1- مريم يعقوبي2-ابراهيم ميري مقدم3

مقدمه: بيماري تالاسمي از شايعترين هموگلوبينوپاتي ها در ايران و بويژه در استان سيستان و بلوچستان مي باشد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي ميزان آگاهي و  مراجعه به مراكز تشخيص قبل از تولد  تالاسمي  در زاهدان انجام شد.

روش بررسي: در مطالعه توصيفي- مقطعی انجام شده بر روی 613 بيمار مبتلا به بتاتالاسمي ماژور مراجعه كننده به كلينيك بيمارستان حضرت علي اصغر(ع) زاهدان در سال 1391، اطلاعات مربوط به مراجعه به مراكز تشخيص قبل از تولد  به وسیله فرم اطلاعاتی جمع آوری و با استفاده از شاخص هاي مركزي و پراكندگي مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند.

يافته ها: در اين مطالعه از 613 بیمار مورد بررسی،3/54درصد مذكر و7/45درصد مونث بودند. متوسط سن بيماران  74/7±31/13سال بود. تعداد 3/24 درصد والدين بيماران از امكانات مركز تشخيص قبل از تولدPND)) استفاده مي نمودند، 7/75 درصد ار امكانات مركز آگاهي نداشتند و استفاده ننمودند. از 3/24 درصد بيماراني كه به مركز مراجعه نمودند، 1/5 در صد تشخيص بتاتالاسمي ماژور، 6/2 درصد مينور، 9/12 درصد سالم، 3/0 درصد ماژور-مينور،4/2 درصد ماژور - سالم، 7/0 درصد مينور-  سالم بودند كه 9/6 درصد پس از معرفي به پزشك قانوني جنين را سقط نمودند و 7/4 درصد سقط جنين را انجام ندادند.

نتيجه گيري: با توجه به هزينه هاي زياد ناشي از بيماري و مشكلات مربوطه، آزمايشات غربالگري تالاسمي قبل از ازدواج، آموزش والدين جهت استفاده از مركز تشخيص قبل از تولد و توصيه به سقط جنين ماژور بعد از مشخص شدن جواب آزمايش، تهيه فيلمهاي آموزشي با زبان و گويش محلي جهت پيشگيري ضروري است.

كليد واژه ها: تالاسمي، آگاهي، تشخيص قبل از تولد تالاسمي

1-    مركز پژوهشهاي علمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

2-   مركز تحقيقات سلامت بارداري، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، ايران

3- مركز تحقيقات سلولي مولكولي(ژنتيك) دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

غربالگری و پيشگيری از تولد کودکان تالاسمی ماژور در زوج های ناقل در شرق استان مازندران قابل استفاده خواهد بود.

 

<< آخرین صفحه   1 2   اولین صفحه >>

محتوای مرتبط