نخستین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان

 منبع :

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1393/12/08  

 

بسمه تعالی

علل غیبت از كلاس از ديدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1392       

1.مهدیه فتحی(ارائه دهنده مقاله)

دانشجوی کارشناسی اتاق عمل,عضو مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2.فاطمه تاجی

دانشجوی کارشناسی اتاق عمل,عضو مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3.الهام میری

کارشناسی اتاق عمل,عضو مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

4.مریم یعقوبی

مربی مرکز تخقیقات سلامت بارداری،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان،ایران

چکیده

مقدمه:یادگیری به فرایند تغییر نسبتا پایدار در رفتار که حاصل تجربه باشد گفته می شود که عوامل محیطی و اجتماعی نيز در آن تاثیر گذار  مي باشند .لذا این مطالعه با هدف بررسی علل غیبت دانشجویان علوم پزشکی از ديدگاه اساتید و دانشجویان علوم پزشکی زاهدان در سال 1392 انجام شد.

مواد و روش کار:این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بوده که در ان 489 نفر از دانشجویان و 60 نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی    زاهدان شرکت داشتند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع اوری و با استفاده از نرم افزار spss 16و آزمونهاي آماري تي مستقل و آنوا مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند.

یافته ها:بر اساس نتايج مطالعه، 56% از اساتید حضور در کلاس را جهت یادگیری بسیار لازم می دانستند. و در حیطه های موثر در غیبت دانشجویان مهمترين عامل از ديدگاه اساتيد، حیطه مشکلات شخصي با میانگین و انحراف معيار (53/0±94/2) و از ديدگاه دانشجويان، حيطه مشكلات آموزشي (1/1±19/2) بيان گرديد.

نتیجه گیری:با عنایت به اهميت  يادگيري و حضور دانشجویان در کلاس درس، بازبيني برنامه هاي آموزشي  و توجه به نیاز های اموزشی  و مشكلات دانشجويان و ايجاد انگيزه در دانشجويان براي ارتقاي كيفيت آموزش ضروري بنظر مي رسد.

کلید واژه ها: غيبت از کلاس،اساتید،دانشجویان

 

 

<< آخرین صفحه   1 2 3 4 5 6 7   اولین صفحه >>

محتوای مرتبط