پانزدهمین کنگره پژوهشی علوم پزشکی

مقالات ارائه شده در پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی زاهدان

بررسی نوع و علل اشتباهات دارویی در پرستاران

انعام الحق چرخت گرگیچ

سابقه و هدف:دادن دارو یکی از جنبه های اساسی حرفه پرستاری و در عین حال مهمترین ان است.اشتباهات دارویی یک مسئله قدیمی و از شایع ترین حوادث موجود در حرفه پرستاری میباشد که پرستاران با ان سروکار دارند.لذا هدف از این مطالعه بررسی نوع و علل اشتباهات دارویی در پرستاران میباشد.

مواد و روش ها: این پژوهش مطالعه ای توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه اماری مورد نظر را 127 از پرستاران علی ابن ابیطالب و خاتم الانبیا(ص) شهر زاهدان تشکیل می دادند که در بخش های مختلف بیمارستانی مشغول به کار بودند.نمونه های مورد پژوهش از طریق سرشماری وارد مطالعه شدند.ابزار گرداوری  داده ها در این مطالعه پرسشنامه سه قسمتی بود.قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافیک بوده،قسمت دوم در رابطه با نوع خطا(19 عبارت) و قسمت سوم در رابطه با علل خطای دارویی (22 عبارت)میباشد.تجزیه و تحلیل داده ها توسط امار توصیفی،ازمونt و انالیز واریانس صورت گرفت.نرم افزار مورد استفاده spss v.16 بود.

یافته ها:نتایج نشان داد که ببشترین فراوانی اشتباهات دارویی در پرستاران به ترتیب مربوط به تزریق سریع داروهایی که باید به ارامی تزریق شوند (0،92+-0،47)،عدم انجام اقدامات ضروری در مورد داروهایی که مستلزم توجهات ویژه هستند(0،83+-0،46)و رقیق مکردن داروهایی که باید رقیق گردند(0،75+-0،37)میشود.همچنین در مورد علل و بروز اشتباهات دارویی شایع ترین علل خستگی نشی از بار کاری زیاد(99.2%)،وجود تعداد زیاد بیماران بدحال(80.3%) و دستورات مخدوش و ناخوانای پزشک (79.5%)گزارش شدند.براساس ازمون اماری رابطه معنی داری میان جنسیت و وقوع اشتباهات دارویی مشاهده نگردید(p=88%)،اما بین شیفت کاری و میانگین اشتباهات داروییرابطه معنی داری مشاهده شد.به گونه ای که بالاترین مقدار اشتباه دارویی در پرستاران با شیفت در گردش رخ داده است.

نتیجه گیری:با عناین به نتایج پژوهش حاضر ضروری است مدیران پرستاری به تناسب تعداد بیماران،مسئله کمبود نیروی انسانی را برطرف سازند.همچنین اشنایی و اموزش پرستاران با فرایند های تاثیر گذار در بروز و کاهش اشتباهات دارویی و الکترونیکی نمودن کاردکس های دارویی بیماران میتواند در کاهش بروز اشتباهات دارویی راه گشا باشد.

واژه های کلیدی:اشتباهات دارویی،نگرش پرستاران،حرفه پرستاری

 

بررسی نوع و علل اشتباهات دارویی در دانشجویان پرستاری

انعام الحق چرخت گرگیچ

چکیده

سایقه و هدف:اشتباهات دارویی یکی از خطاهای شایع پزشکی بوده که ایمنی بیماران را تهدید میکند.این اشتباهات در بخش های مختلف بیمارستانی یک مسئله ی قدیمی و از شایع ترین حوادث موجود در حرفه پرستاری به حساب می ایند.لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی نوع و علل اشتباهات دارویی در دانشجویان پرستاری میباشد.

مواد و روش:این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده جامعه مورد پژوهش را 62 از دانشجویان پرستاری ترم 8 دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان در سال 92 تشکیل میدادند که از طریق سرشماری وارد مطالعه شدند.ابزار جمع اوری اطلاعات در مورد دانشجویان یم پرسشنامه محقق ساخته شامل سه قسمت بود.قسمت اول پرسشنامه مربوط به اطلاعات فردی بود،قسمت دوم در رابطه با نوع اشتباه با 19 عبارت و قسمت سوم در رابطه با علل اشتباه با 22 عبارت میشد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از امار توصیفی،ازمونt،انالیز واریانس کمک گرفته شد.نرم افزار مورد استفادهspssv.16بود.

یافته ها:نتایج مطالعه نشان داد که فراوان ترین اشتباه دارویی در میان دانشجویان،مربوط به سرعت انفوزیون کمتر یا بیشتر از میزان تجویز شده با میانگین(0.11)بود.در میان علل بروز اشتباهات دارویی شایع ترین علت،مربوط به انجام محاسبات دارویی غلط(77.4%)کمبود اطلاعات داروشناسی(75.8%)،بد خط بودن دستورات در کاردکس یا کارت دارویی (72.6%)میشد.

یافته ها رابطه معنی داری میان جنسیت و وقوع اشتباه دارویی در دانشجویان نشان ندادند(p=95%)،از طرفی بین بخش و وقوع خطای دارویی در دانشجویان رابطه معنی داری مشاهده شد(p=0.02)و به گونه ای که بیشترین وقوع خطا مربوط به بخش nicu بود.

نتیجه گیری:با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه برای کنترل عوامل موثر در بروز اشتباهات دارویی داشنجویان موارد زیر پیشنهاد میشود:برگزاری کلاس های بازاموزی پیرامون دانش دارویی به شکل منظم و  دوره ای،بر اساس نیاز سنجی دانشجویان:دسترسی سریع و اسان دانشجویان به اینترنت در مراکز درمانی در جهت بروز رسانی اطلاعات دارویی انان و ارزیابی پیوسته ی دانش و اطلاعات دارویی دانشجویان در طول دوره های کارورزی.

واژه ها ی کلیدی:اشتباه دارویی،دانشجویان پرستاری،نوع،علل


مقالات

محتوای مرتبط