مقالات ششمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا

 منبع :

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1392/12/04   ( آخرين ويرايش : 1392/12/04 )

آمادگی بيمارستانی و مديريت بحران در مواجهه با بلايا و توانبخشی
بعد از بلايا
عادل رئيسی* ، نازنين يوسفيان مياندواب ، فرزانه صادق نيا
٭ کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مقدمه: دنيای ما هرروزه متآثر بلاياييست که به بحران تبديل ميشوند و از هر نوعی باشند زندگی و فعاليتهای
جامعه را مختل کرده و منابع فردی و اجتماعی را تخريب ميکنند. مهمترين پيامی که بلايا ميدهند آنست که باتوجه
به اجتناب ناپدير بودنشان بهترين کاری که ميتواند انجام گيرد، شناخت، مواجهه درست و تلاش برای بازگشت
به شرايط قبل است. با توجه به بلا خيز بودن کشورمان هدف ما از انجام اين مقاله بررسی ضرورت آمادگی
بيمارستانی و مديريت بحران بلايا و توانبخشی بعداز بلاياست.
روش: اين مقاله، طالعه ای مروری ميباشد که درآن جمع آوری اطلاعت ازطريق جستجو در اينترنت
google،sid، magiran( ( بدون محدوديت زمان و با استفاده از کلمات کليدی )مديريت بحران، توانبخشی، بلايا(
جمع آوری گرديد
يافته ها: باتوجه به مطالعات انجام گرفته در سالهای 86 تا 91 ايران جز ده کشور بلاخيز جهان ميباشد که نود
درصد جمعيت آن در معرض خطرات ناشی از بلايا قرار دارند، برنامه ريزی صحيح قبل از وقوع بلايا و استفاده
هماهنگ از منابع ميتواند منجر به پاسخ مناسب به بحران گردد. کاربرد مديريت بحرن مبتنی بر هماهنگی منجر
به ارتقای آمادگی بيمارستانی ميشود مديريت بحران به عنوان يک فعاليت کليدی در زمينه مديريت استراتژيک از
اهميت فراوان برخوردار ميباشد و يکی از ملزومات اصلی در زمينه بحران سطح بالای ميزان آمادگی و توانمندی
نيروی انسانی مديريت بحران است. بازتوانی در بلايا به معنی بازگردانيدن جامعه به شرايط قب از بليه است و
فراينديست که ممکن است ساليان دراز بزول انجاميده و تمام جنبه های فيزيکی، اجتماعی و اقتصادی را در برگيرد.
بحث و نتيجه گيری: از بررسی مزالعات گذشته نتيجه ميگيريم که با توجه به بلاخيز بودن کشورمان آمادگی
بيمارستانی و مديريت بحران در بلايا و بازتوانی جامعه و افراد بازمانده از بلايا به شرايط قبلی امری ضروری
به نظر ميرسد.
واژ ه هاي كليدي: آمادگی بيمارستانی، مديريت بحران بلايا، توانبخشی، مقاله مروری


محتوای مرتبط