چهاردهمین کنگره پژوهشی علوم پزشکی

مقالات ارائه شده در چهاردهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور توسط دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی

 منبع :

 نويسنده :     ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1392/11/07   ( آخرين ويرايش : 1395/07/20 )

تاثیر ماساژ پشت به روش لمسی با روغن کنجد برروي شاخص هاي فیزیولوژیک و
میزان اضطراب بستري دختران سن مدرسه بستري در بخش داخلی اطفال بیمارستان
علی ابن ابیطالب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان در
سال 1390

رضا نیکبخت
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سابقه و هدف: اضطراب حین بستري کودکان سبب اختلال در سلامت روانی، رفتاري، رشد و تکامل روانی زیستی و شناختی -
کودك می گردد. یکی از روش هاي کاهش اضطراب، ماساژ می باشد که سبب کاهش اضطراب و تغییر در شاخصهاي فیزیولوژیک
میگردد. با توجه به بالا بودن میزان بستري کودکان سن مدرسه و تاثیر ماساژ روي اضطراب و تغییر در شاخصهاي فیزیولوژیک این
پژوهش با هدف تعیین تاثیر ماساژ استروك پشت بر روي شاخصهاي فیزیولوژیک و اضطراب بستري در دختران سن مدرسه بستري
در سال 1390 انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش که به روش کارآزمایی بالینی انجام شد؛ 80 کودك دختر سن مدرسه به روش نمونه گیري در
دسترس و تدریجی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه ماساژ ( 40 نفر ) و شاهد ( 40 نفر ) قرار گرفتند . ابزار گردآوري
اطلاعات شامل یک پرسشنامه دموگرافیک و سیاهه اضطراب موقعیتی خصیصهاي براي کودکان بود که اعتبار محتوا و پایایی ابزار
سنجیده شد. در گروه مداخله، ماساژ به مدت 3 روز به روش استروك سطحی پشت و با استفاده از روغن کنجد و 3 بار در روز و هر
بار به مدت 15 تا 20 دقیقه انجام شد و در روزهاي دوم لغایت چهارم بستري قبل از خواب(ساعت 8 شب) و قبل و بعد از دوره سه
روزه در روزهاي دوم و پنجم بستري، شاخصهاي فیزیولوژیک و اضطراب حین بستري در هر دو گروه بررسی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین تغییرات نبض، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در روز دوم تا پنجم در گروه ماساژ و شاهد
ولی میانگین تغییرات تنفس در روز دوم تا پنجم در دو گروه از نظرآماري معنی دار (p<0/ تفاوت معنی دار آماري وجود داشت ( 05
p< ) نبود .همچنین بین میانگین تغییرات اضطراب موقعیتی در روز دوم تا پنجم در دو گروه اختلاف معنی دار آماري وجود داشت
0/05 ) میانگین تغییرات شاخص هاي فیزیولوژیک و اضطراب موقعیتی در سایر روزها نتایج متفاوتی نشان دادند.
نتیجه گیري : تایج نشان داد در دوره سه روزه، ماساژ روي اضطراب حین بستري موثر بود .همچنین ماساژ بر روي تغییرات کاهشی
معنی دار نبض، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک تاثیر داشت.
کلید واژه ها: ماساژ لمسی پشت، اضطراب حین بستري، شاخصهاي فیزیولوژیک، کودکان سن مدرسه

<< آخرین صفحه   1 2 3   اولین صفحه >>

مقالات

محتوای مرتبط