چارت سازمانی

معاونت تحقیقات دانشگاه

 

معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

مرکز پژوهش های دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی

سرپرست

دبیر مرکز

واحد کامپیوتر

واحد پژوهش

واحد آموزش

واحد روابط عمومی

 

مرکز پژوهش های دانشجویی دانشگاه


معرفی کمیته تحقیقات

محتوای مرتبط