واحد پژوهش

واحد پژوهش

مهمترین برنامه های واحد پژوهش:

در حال حاظر مسئولیت این واحد باخانم نبیله اریش میباشد

1.تعیین کردن دانشجویان مسئول هر یک از عنوان های پژوهشی بر اساس توانمندی های دانشجویان

2.دریافت گزارش ماهانه از دانشجویان و دادن گزارش ماهانه از روند طرح های پژوهشی جاری به دبیر کمیته

3.هماهنگی و تسهیل فرایند تصویب طرح های پژوهشی دانشجویی

4.تعیین اولویت های دانشجویی با توجه به نیاز دانشکده

5.برنامه ریزی در حیطه کنگره ها و همایش و تنظیم مقالات برای فرستادن به کنگره

6.جمع اوری اخبار مقالات در ارتباط با پژوهش ها و همایش ها

 


واحد ها

محتوای مرتبط