واحد روابط عمومی

واحد  روابط عمومی

در حال حاظر مسئولیت این واحد با خانم اسما شه بخش میباشد

واحد روابط عمومی:

.1اطلاع رسانی و معرفی کمیته تحقیقات به دانشجویان جدیدالورود

.2تشکیل جلسات هفتگی و مراسم جهت هماهنگی بین واحد های مختلف

.3عکس برداری از کارگاه ها و مراسم های دیگر

.4ارتباط با واحد it

.5طراحی،نصب و نوزیع:پمفلت،پوستر،بنر و سایر اوراق تبلیغاتی مورد نیاز کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

.6ارتباط با واحد اموزش و هماهنگی کارگاه ها

 


واحد ها

محتوای مرتبط