دبیر کمیته

در حال حاضر دبیری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی زاهدان بر عهده

 اقای  ماهان  میر  مرتضوی می باشد.

اهم فعالیت های دبیر:

1-ارائه برنامه یکساله علمی،اموزشی،پژوهشی و اجرائی به شورای مرکزی

2-ایجاد هماهنگی بین واحدهای کمیته

3-انجام مصوبات شورای مرکزی کمیته پس از تایید سرپرست

5-نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و ایین نامه داخلی کمیته

6-ارائه گزارش کار به شورای مرکزی

7-مسئولیت جلسات شورای مرکزی و مجمع عمومی

8-ارزیابی عملکرد گروه های مختلف کمیته تحقیقات دانشجویی و ارائه ان به شورای مرکزی

 


محتوای مرتبط