سرپرست

سرکارخانم رقیه    کیخا

کارشناسی ارشد روان پرستاري از دانشگاه  علوم پزشکی  تبریز در سال1393  

سوابق

·        مربی دانشکده پرستاري و مامایی به مدت 2 سال

·        دانشجو برتر آموزشی دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مقطع کارشناسی سال 1385

·        دانشجو برتر آموزشی دانشکده پرستاري مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مقطع کارشناسی سال 1386

مقالات

 

 

Roghaieh.keykha@yahoo.com

 

 


محتوای مرتبط